GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Educatie pentru o viata de calitate- Un mediu curat pentru generatii sanatoase

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2016/2017---2017/2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

informarea grupurilor ţintă – tineri şi adulți asupra necesității păstrării mediului<br /> curat, colectarea selectivă a deșeurilor precum şi a necesarului zilnic de amenajare și întreținere ;<br /> conștientizarea importanței păstrării unui mediu curat;<br /> dezvoltarea spiritului civic în vederea păstrării unui mediu curat;<br /> implicarea tinerilor și adulților în acțiunea de igienizare;<br /> conștientizarea colectării separat cel puțin a următoarele categorii de deșeuri:<br /> hârtie, metal, plastic și sticlă;<br /> colaborarea cu autoritățile locale și cu presa în vederea realizării acestui proiect;<br /> popularizarea proiectului prin diferite activitatii de catre toti elevii implicati;<br /> deprinderea unor comportamente corecte pentru o viață de calitate;

DESCRIERE PROIECT:

Educarea populaţiei tinere şi a adulţilor pentru formarea şi promovarea unui stil de viaţă sănătos influențat de un mediu curat prin informarea, provocarea tuturor actorilor şi atitudinile luate in păstrarea unui loc curat, amenajat corespunzător .<br /> BENEFICIILE aşteptate sunt:<br /> copiii si adultii care vor învăţa mai multe lucruri despre păstrarea curaţeniei prin <br /> formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul inconjurator;<br /> părinţii care vor cunoaşte şi promova obiceiuri şi atitudini bazate pe respect <br /> reciproc si conforme nevoilor in dezvoltarea generatiilor;<br /> <br /> CONŢINUTUL PROIECTULUI:<br /> criterii de evaluare :<br /> gradul de implicare și comunicare;<br /> rezultate obținute.<br /> standarde:<br /> minimale: participarea / implicarea în conformitate cu responsabilitățile stabilite de către echipa de implementare a proiectului și asumate de către participanți;<br /> - indicatori:<br /> evaluare internă:<br /> realizarea portofoliului proiectului;<br /> număr de participanți la activitățile planificate;<br /> coerența între scop-activitate-criterii de evaluare-indicatori<br /> evalure externă:<br /> impactul activităților organizate de școala noastră în<br /> comunitate;<br /> organizarea de simpozioane, expoziții<br /> <br /> 6. METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE:<br /> ateliere de lucru bazate pe utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare şi dezvoltare a gândirii critice;<br /> sesiuni interactive;<br /> studii de caz;<br /> activităţi practice demonstrative, folosind materiale reciclabile;<br /> sesiune finală privind comunicarea încheierii proiectului și comunicarea rezultatelor obținute, cu participarea tuturor partenerilor şi colaboratorilor.<br /> Monitorizare:<br /> pe toata perioada desfășurării proiectului, pe pagina de Facebook precum și orice altă promovare a activităților proiectului se vor efectua de către una, maxim două persoane desemnate de coordonatorul de proiect și cu avizarea prealabila a acestuia privind imaginile și comentariile; responsabilitatea materialelor difuzate revine coordonatorului de proiect;<br /> Zone monitorizate:<br /> zonele de domiciliu a elevilor, tinerilor implicați în proiect, <br /> E. EVALUARE – CALITATE<br /> Proiectul permite:<br /> cunoașterea reciprocă din punct de vedere al atitudinii civice între copii, elevi, tineri pe de o parte și părinți, adulți, autorități publice locale, pe altă parte;<br /> înțelegerea rolului nemijlocit pe care îl are fiecare în protejarea naturii;<br /> beneficiul lucrului în echipă, pentru un obiectiv comun;<br /> Evaluarea finală:<br /> prezentarea rezultatelor proiectului comparativ cu rezultatele așteptate raportate la obiectivul stabilit;<br /> analizarea cauzelor care au determinat nerealizarea obiectivului;<br /> evidențierea participanților activi;<br /> premierea celor implicați.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

populația municipiului Călărași, din tara, participare online;<br /> cadrele didactice din învățământul preuniversitar interesate de sporirea calității actului didactic prin comunicare și interrelaționare în vederea performării și dezvoltării propriului act didactic. ;

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Din start au primit cu bucurie provocarea de a deveni Detectivii Curățeniei și au răspuns cu foarte mare entuziasm invitației adresată de colegii lor mai mari de la liceu, de a participa activ la acest proiect local.<br /> S-au mobilizat în menținerea curățeniei în clasă<br /> Au protejat spațiile din incinta școlii<br /> Pariticiparea la acest proiect a avut o influență pozitivă asupra comportamentului elevilor.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

sursele de finanțare ale proiectului:<br /> bugetul local al municipiului Călărași asigurat în baza parteneriatului încheiat cu Unitatea AdministrativTeritorială Municipiul Călărași (bugetul este alcătuit pe baza unui necesar de materiale fundamentat pe specificul și amploarea activităților proiectului);<br /> materiale puse la dispoziție de către unitatea școlară inițiatoare aplicantă;<br /> materiale reciclabile propri;

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

COLEGIUL ECONOMIC CALARASI