GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa – TIMIȘOARA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții publice
SITE WEB: http://salvatipesterile.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.07.2014 – 31.12.2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Reabilitarea a 110 cavități închise publicului (habitatul 8310), degradate/poluate.<br /> 2. Conservarea a 14 specii de chiroptere.<br /> 3.Dezvoltarea celor mai bune practici pentru managementul habitatului 8310 la nivel regional, național și european.<br /> 4.Informarea a 15 comunități locale și a conservaționiștilor.

DESCRIERE PROIECT:

Scopul proiectului: Reabilitarea morfologiei habitatului 8310 pentru 110 cavități închise publicului, depoluarea habitatului prin colectarea deşeurilor şi conservarea zonelor de hibernare, naştere şi hrănire pentru 14 specii de chiroptere, precum și informarea comuniății locale și a conservaționiștilor.<br /> Importanta proiectului:<br /> -Proiectul este important pentru conservarea biodiversității în ansamblu deoarece habitatul 8310 are legătură funcțională directă cu alte habitate protejate sau prioritare (7220 Izvoare petrifiante cu depunere de travertin, 8210 Versanți stâncoși cu vegetație chasmophitică pe roci calcaroase).<br /> -Aria proiectului este foarte importantă la nivel regional și național deoarece reprezintă sectorul central al celei mai mari zone carstice din România (Sinclinoriul Reșița - Moldova Nouă cu 800 kmp), având practic cel mai mare potențial de dezvoltare al habitatului 8310.<br /> -Numărul unităților habitatului 8310 din Situl Cheile Nerei - Beușnița, reprezintă la nivel regional (Caraș Severin) o pondere de 25% iar la nivel național (România), o pondere de 4,2%, în condițiile în care nu este realizată o inventariere completă acum, iar perspectivele sunt de creștere a numărului de peșteri.<br /> -Cele 14 specii de chiroptere care sunt în sit reprezintă 45% din totalul speciilor de chiroptere din România.<br /> -Habitatul 8310 este important și pentru că reprezintă habitatul temporar sau accidental al speciilor de mamifere mari, amfibieni, reptile, păsări.<br /> Activitatile principale ale proiectului:<br /> -Elaborarea Planului național de acţiune pentru conservarea habitatului 8310<br /> - Reabilitarea habitatului, depoluarea şi protejarea habitatului 8310, prin decolmatarea intrărilor peşterilor, extragerea deşeurilor depuse şi montarea unor grilaje de protecţie<br /> -Monitorizarea impactului actiunilor asupra habitatului 8310 și a efectelor acțiunilor asupra speciilor de chiroptere<br /> -Evaluarea impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și populației și a impactului asupra restabilirii funcțiilor de ecosistem subteran<br /> -Acţiuni de conştientizare a publicului şi diseminarea informaţiilor: realizarea unui web-site, intâlniri cu populaţia locală, organizarea de conferințe tematice, difuzarea unor materiale informative<br /> -Activităţi didactice cu şcolile din perimetrul proiectului<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Comunitatile locale din aria proiectului<br /> Autoritati publice ( administratia plublica locală din aria proiectului, Garda de Mediu, etc)<br /> Silvicultori, agricultori<br /> Elevii din aria proiectului<br /> ONG-uri din domeniul turismulu, mediului, spelogiei, conservationisti

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

-Asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitatul 8310 din situl Cheile Nerei-Beușnița;<br /> -110 peșteri vor redobândi starea favorabilă de conservare;<br /> -14 specii de chiroptere vor putea reutiliza în condiții naturale, 22% din peșterile situlu;<br /> -3000 de tineri vor participa la activități de informare și aplicații practice.<br /> -15 comunități locale informate cu privire la serviciile ecosistemului.<br /> -Ghidul de bune practici distribuit la nivel național și European.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul proiectului : 849,430,00 euro, finantat de Comisia Europeană prin programul LIFE + Natura&Biodiversitate (50%) şi Guvernul României (50%)

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş