GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

SALVATI PLANETA! RECICLATI!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: SEPTEMBRIE 2016 - AUGUST 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-Formarea de atitudini pozitive, privind degradarea mediului înconjurător;<br /> -Dezvoltarea de la vârste mici a unui comportament responsabil, în legătură cu protejarea naturii;<br /> -Aprofundarea în rândul elevilor şi a personalului didactic şi auxilar a noţiunilor care definesc managementul deşeurilor;<br /> - Stimularea experimentării cetăţeniei active în şcoală şi în comunitate.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul ,,SALVATI PLANETA! RECICLAȚI!,, se va desfășura la Școala Gimnazială comuna Cislău, jud. Buzău, urmărind implicarea activă a elevilor și cadrelor didactice în activitățile din domeniul educației ecologice propuse. În cadrul proiectului „SALVATI PLANETA! RECICLAȚI!,, se va iniţia o campanie de informare, educare şi conştientizare în şcoli, în speranţa că, în scurt timp, elevii vor decide să se implice mai mult în curăţenia comunei lor, pentru a-i da, într-adevăr, o faţă europeană.<br /> Pornind de la afirmaţia, “natura a existat fără om, dar omul nu poate exista fără natură”, conştientizăm faptul că avem datoria să cunoaştem şi să ocrotim natura. A proteja natura înseamnă a cunoaşte şi respecta legile de existenţă şi evoluţie a ei. Grija faţă de natură, de mediul înconjurător trebuie să fie o component esenţială a dezvoltării morale a tinerei generaţii. Proiectul de educaţie ecologică ,,SALVATI PLANETA! RECICLATI!“ are ca obiective sensibilizarea elevilor şi îndrumarea lor către promovarea unor atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător, dar şi responsabilizarea societăţii civile prin informare, conştientizare şi educare. Cu siguranţă şcolii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu. Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se dezvolte spiritul de iniţiativă şi comunicare, să se realizeze un schimb de bune practice în vederea formării unei educaţii demne de cetăţean european.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

ELEVII SCOLII GIMNAZIALE COMUNA CISLAU

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- Convingerea părinţilor asupra importanţei educării timpului liber la copiiilor;<br /> - Participarea părinţilor la activităţi, prin ontribuţii oricât de mici ar fi acestea – realizându-se astfel un parteneriat voluntari pentru şcoală;<br /> - Realizarea unor activităţi şi produse deosebite ale elevilor, prin care aceştia să se regăsească, în special, ca individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale;<br /> - Atragerea partenerilor pentru continuitatea proiectului.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

SPONSORIZARE/ SURSE PROPRII

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

SCOALA GIMNAZIALA COMUNA CISLAU